Regulamin

REGULAMIN DAROWIZN
Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU Poland który jest Systemem Płatności Online , na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św.
Zofii Barat w Warszawie.

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie poprzez operatora płatności PayU Poland
2. Strona internetowa /swzofiabarat.pl/zamow-msze/sroda/ oraz swzofiabarat.pl/zamow-msze/niedziela/ jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Zofii Barat , 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 65a , NIP: 951-186-56-68 REGON 013151890 zwaną dalej Parafią.
3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU Poland który jest Systemem Płatności Online z siedzibą w Poznaniu, przy Grunwaldzkiej 182,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495,
REGON 300523444, zwaną dalej PayU. Zasady i warunki płatności online określa PayU w regulaminie dostępnym na stronie poland.payu.com

§ 2. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
1. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
2. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, zgodną z zasadami i potrzebami
Parafii.
3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
4. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego
obsługiwanego przez PayU.
5. W celu przekazania darowizny należy na stronie /swzofiabarat.pl/zamow-msze/sroda/ oraz swzofiabarat.pl/zamow-msze/niedziela/ wypełnić formularz, w
którym Darczyńca określa cel(w przypadku intencji online wybiera datę oraz wpisuje treść intencji) i wysokość darowizny oraz zaznacza okienko z akceptacją niniejszego regulaminu i realizuje płatność zgodnie z instrukcjami serwisu PayU.
6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.

§ 3 . PRZETWARZANIE DANYCH
1. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
2. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów obsługi wpłaty darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
§ 4. REKLAMACJE
1. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące usługi płatności PayU, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem PayU, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
2. Reklamacje można składać w formie:
a) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej:
kontakt@swzofiabarat.pl

§ 5 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klauzula informacyjna
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje również Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie.
Informujemy, że Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zofii Barat w Warszawie
przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji, w tym związanym z obsługą płatności darowizny oraz realizacją zadań właściwych działalności podejmowanej przez Parafię (podstawy
prawne: art. 6 u.1. lit a) lub lit. b) RODO 1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zofii Barat w Warszawie.
2. Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Parafii jest ks. Krzysztof Siwek proboszcz parafii, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: kontakt@swzofiabarat.pl lub na adres siedziby Parafii.
3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę PayU.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny/obsługi darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii; realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów
administracyjnych, analitycznych i statystycznych ( art. 6 u st. 1 l it f RODO).
5. Korzystanie z płatności online przez PayU jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu, przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę) lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
8. Odbiorcom udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
b) prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
c) w przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym
momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej
kontakt@swzofiabarat.pl. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.