Nasi Duszpasterze

ks. kanonik Krzysztof Siwek

Proboszcz

ks. Karol Alexandrowicz

Wikariusz

ks. Prałat Janusz Baranowski

Rezydent

Proboszcz

ks. kanonik Krzysztof Siwek

Urodził się 4 stycznia 1970 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku z rąk Józefa kardynała Glempa. Pracował jako wikariusz w Tarczynie i w Warszawie. Studia doktoranckie z teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył w latach 1998-2003. W latach 2004 – 2008 odbył specjalistyczne studia z zakresu nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz Szkole Biblijnej w Jerozolimie. W latach 2010-2017 pracował jako prefekt alumnów w Seminarium Warszawskim. W październiku 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu teologii biblijnej. Wykładowca egzegezy i teologii biblijnej a także języków biblijnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym. W latach 2017-2021 był rektorem kościoła Akademickiego św. Anny następnie rezydentem parafii śś Piotra u Pawła w Pyrach a w roku 2021 został profesorem nadzwyczajnym w Akadami Katolickiej w Warszawie. Od 1 lipca 2022 został mianowany proboszczem parafii św. Zofii Barat w Grabowie w dekanacie ursynowskim.

Wikariusz

ks. Karol Alexandrowicz - wikariusz

Pochodzi z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, w 2000 r. przerwał studia na Politechnice Warszawskiej i wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wyświęcony w 2006 r. posługiwał w Parafii św. Klemensa w Nadarzynie, następnie w Parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W naszej parafii pracuje od 2017 r. Uczy religii w Szkole Podstawowej nr. 100, interesuje się informatyką, od niedawna wspinaczką sportową, organizuje tematyczne wyjazdy dla młodzieży i rodzin. kontakt: karolalexandrowicz@gmail.com

Rezydent

ks. Prałat Janusz Baranowski - rezydent

Wyświęcony w 1977 r. Od 1990 roku pełnił posługę proboszcza w naszej parafii. W latach 1990 -1995 na miejscu dawnego klasztoru i kaplicy, który Siostry wraz z częścią gruntu ofiarowały parafii, wzniósł kościół parafialny i plebanię. W kolejnym etapie założył cmentarz parafialny przy ul. Poloneza oraz w 2016-17 r. pobudował dom parafialny. Przez lata organizator i uczestnik wielu pielgrzymek, w tym do Ziemi Świętej i Azji. Miłośnik zwierząt, zwłaszcza psów i antyków. Od 2022 r. przeszedł na emeryturę z zamieszkaniem w parafii i pełni rolę rezydenta.